Pojekto „FAIR“ rezultatai – FAIR

Fighting Against Inmates’ Radicalisation

763538 - FAIR - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

 • Užkirsti kelią kalinių smurtiniam radikalėjimui.
 • Skatinti išsilaisvinimą nuo radikalėjimo.
 • Palengvinti reintegraciją į visuomenę.

Pojekto „FAIR“ rezultatai

 • Projekte „FAIR“ remiamasi GERŲJŲ PRAKTIKŲ RINKINIU (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), kuriame pateiktos Europos šalių prevencijos bei kovos su Islamo radikalėjimu kalėjimuose priemonės. Taip pat pasinaudojama tyrimo ataskaita RIZIKOS RODIKLIAI (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), siekiant aptikti radikalius kalinius ir kalinius, kurie yra radikalėjimo rizikos grupėje. Šie rodikliai susideda iš elementų, požiūrių ir elgesio modelių, kurie būdingi radikalėjimo rizikos grupės kaliniams.
 • Kalėjimų darbuotojai dalyvauja tyrime atliekant poreikių analizę, siekiant užkirsti kelią ir/arba kovoti su radikalėjimo skatinimu. Tyrimo rezultatai apibendrinti DARBUOTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖS ATASKAITOJE (EN).
 • BENDROSIOS GAIRĖS (EN), skirtos išanalizuoti kalėjimų darbuotojų poreikius.
 • PREVENCIJOS  IR REABILITACIJOS PROGRAMA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) suteikia kalėjimų darbuotojams galimybę padėti kaliniams: imtis prevencinių ir kalinių išlaisvinimo nuo radikalėjimo priemonių.
 • Aktuali pagalbinė medžiaga, surinkta rengiant aukščiau paminėtus dokumentus, yra prieinama projekto „FAIR“ INTERNETINĖJE PLATFORMOJE.
 • Apskritojo stalo diskusijos su suinteresuotaisiais asmenimis ir sprendimų priėmėjais yra rengiamos visose šalyse partnerėse, siekiant atskleisti specifinę situaciją ir poreikius kiekviename nacionaliniame kontekste. Visa tai yra apibendrinta DISKUSIJŲ GRUPIŲ BENDROJE ATASKAITOJE (EN).
 • 170 kalėjimų darbuotojų iš 9 šalių yra įtraukiami į KALĖJIMŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMĄ (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimus, susijusius su radikalėjimo veiksnių nustatymu kalėjimuose bei tobulinti turimas žinias ir įgūdžius.
 • e – KONSULTACIJŲ metu bus pateikiami paaiškinimai bei gairės naujai apmokytiems darbuotojams.
 • Procesas bus vertinamas remiantis ĮVERTINIMO SISTEMA (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI), o jo rezultatai bus apibendrinti KALĖJIMŲ DARBUOTOJŲ PROGRAMOS ĮVERTINIMO ATASKAITOJE (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI).
 • ALTERNATYVAUS ĮKALINIMO CENTRO TINKAMUMO TYRIMAS (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO) įgyvendinamas siekiant išnagrinėti privalumus, gaunamus kuriant centrą, skirtą priimti radikalius nusikaltėlius ir kalinius, esančius radikalėjimo rizikos grupėje už kalėjimo ribų. Šiame centre jiems būtų padedama dalyvauti išsilaisvinimo nuo radikalėjimo ir reintegracijos į visuomenę programoje.
 • 12 ŠALIŲ PROTOKOLAI (EN, HU, IT, LT, MT, PT) su pagrindinėmis institucijomis, skirti alternatyvaus įkalinimo centro kūrimui.
 • PILOTINIO PREVENCIJOS IR REABILITACIJOS PROGRAMOS IŠBANDYMO VERTINIMO ATASKAITA (EN, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) padeda pamatyti programos rezultatus, surinktus taikant bendrą metodiką.
 • Projektas „FAIR“ pasiekia 10000 piliečių, 170 kalėjimo darbuotojų ir 162 suinteresuotų asmenų per projekto interneto svetainę, socialinių tinklų „Facebook“ ir „LinkedIn“ profilius, paremtus bendru MATOMUMO PAKETU su projekto logotipu ir bendru dizainu. PROJEKTO LANKSTINUKAI (EN, FI, HU, IT, LT, MT, NL, PT, RO, SI) skirti greitai projekto apžvalgai.